Kodex chování společnosti GJW Praha spol. s r.o. a funkce compliance

Naše společnost GJW Praha spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele stavebních výkonů a prací pro veřejnou železniční síť v České republice. Ve všech směrech naší podnikatelské činnosti je společnost budována na všeobecně respektovaných etických hodnotách a zásadách chování, kterými se společnost i všichni její zaměstnanci důsledně řídí, a to jak uvnitř společnosti, tak i navenek vůči obchodním partnerům a zákazníkům, orgánům veřejné moci a všem dalším zainteresovaným stranám.

Na tomto základě jsme přijali Kodex chování společnosti GJW Praha spol. s r.o., který definuje základní etické hodnoty a závazky, jež naše společnost v rámci své podnikatelské činnosti přijala a dlouhodobě prosazuje, a současně stanoví zásady etického a odpovědného chování členů/členek orgánů společnosti a všech jejích zaměstnanců/zaměstnankyň jak na pracovišti, tak i navenek v rámci plnění jejich pracovních úkolů a povinností.

Platí přitom, že Kodex chování společnosti GJW Praha spol. s r.o. přiměřeně zohledňuje i etické hodnoty, závazky a zásady chování obou našich většinových společníků Leonhard Weiss International a VINCI Construction, kteří na národní i nadnárodní koncernové úrovni rovněž dlouhodobě prosazují obdobné hodnoty, závazky a zásady chování, jako naše společnost.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti představuje tento Kodex chování nejen korporátní závazek etického chování a vysoké firemní kultury společnosti GJW Praha spol. s r.o., ale současně působí i jako preventivní nástroj k zajišťování souladu jejich veškeré činnosti s dotčenými požadavky právních předpisů, interních směrnic a tzv. nejlepší praxe (best practice), jakož i obecně uznávaných etických hodnot a pravidel.

Tato průběžné „zajišťování souladu“ jako podstata funkce compliance je přitom pro naši společnost nezbytným předpokladem a součástí její veškeré další podnikatelské činnosti.

Funkce compliance je u společnosti GJW Praha spol. s r.o. zavedena a prosazována ve všech klíčových oblastech podnikatelské činnosti a zahrnuje v tomto směru zejména:

• trestní a protikorupční compliance;
• soutěžní compliance;
• compliance na úseku finanční a daňové integrity;
• compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů; jakož i
• compliance v oblasti IT a informační bezpečnosti.

Naším cílem v tomto směru tak je průběžně zajišťovat celkovou účinnou prevenci a minimalizaci možných podnikatelských rizik na straně společnosti GJW Praha spol. s r.o., jakož i trvalý růst její ekonomické úspěšnosti a efektivity.

Compliance management systém u GJW Praha spol. s r.o.

Za účelem organizačně technického zabezpečení funkce compliance ve společnosti GJW Praha spol. s.ro. jsme zavedli compliance management systém.

Compliance management systém u naší společnosti představuje interní řídící systém vzájemně propojených postupů, opatření a nástrojů, jehož náplní a cílem je průběžné zajišťování souladu veškerého chování společnosti s požadavky regulatorní právní úpravy, obecně závazných právních předpisů a interních směrnic, jakož i požadavků tzv. nejlepší praxe (best practice).

V tomto směru je compliance management systém u společnosti GJW Praha spol. s r.o. zaveden a prosazován ve smyslu požadavků mezinárodní standardizační normy ISO 37301:2021 (Compliance management systems – Requirements with guidance for use), a společně s opatřeními a nástroji vyplývajícími z dalších souvisejících interních směrnic prosazuje a zajišťuje realizaci a účinné fungování všech jeho složek.

V tomto směru je compliance management systém u společnosti GJW Praha spol. s r.o. integrální součástí vnitřního kontrolního systému s tím, že jej vhodně rozšiřuje a doplňuje o specifické oblasti a nástroje při řízení příslušných compliance rizik, identifikovaných v souvislosti s compliance povinnostmi a podnikatelskou činností společnosti.

Compliance management systém je u naší společnosti závazně upraven v příslušných příkazových dokumentech, kterými jsou interní směrnice pro organizaci a řízení compliance management systému u společnosti GJW Praha spol. s r.o., jakož i v samostatných interních směrnicích pro trestní a protikorupční compliance a pro soutěžní compliance.

Nedílnou součástí nástrojů uplatňovaných v rámci compliance management systému u společnosti GJW Praha spol. s r.o. je i vnitřní oznamovací systém (whistleblowing), jehož prostřednictvím mohou zaměstnanci společnosti a některé další osoby podávat oznámení o protiprávním anebo neetickém jednání, o kterém se dozvěděli v pracovním kontextu.

Kodex chování dodavatelů společnosti GJW Praha spol. s r.o.

 Na základě a v souladu s Kodexem chování společnost GJW Praha spol. s r.o. vytváříme a rozvíjíme i naše obchodní vztahy s dodavateli zboží, služeb a stavebních výkonů a prací a v této souvislosti důvodně očekáváme, že všeobecně respektované hodnoty a zásady etického chování akceptují a prosazují ve svém podnikání i všichni naši dodavatelé.

 S ohledem na tyto skutečnosti jsme vydali Kodex chování dodavatelů společnosti GJW Praha spol. s r.o. (dále jen „Kodex dodavatele“), který v přizpůsobeném rozsahu a formě deklaruje naše obecné hodnoty a etické zásady chování pro vybrané oblasti vzájemných obchodních vztahů s dodavateli a očekáváme, že k nim přistoupí každý z našich dodavatelů.

Tento Kodex dodavatele se vztahuje na všechny dodavatele zboží a služeb, jakož i stavebních a souvisejících výkonů a prací, které jsou dodávány anebo poskytovány společnosti GJW Praha spol. s r.o., jakož i na všechny členy orgánů, zaměstnance a jiné spolupracující osoby těchto našich dodavatelů (společně dále jen „dodavatelé“). Dodavatelé jsou v tomto směru dále povinni přiměřeným a vhodným způsobem zavázat k plnění požadavků tohoto kodexu dodavatele i všechny své subdodavatele, pokud se tito jakýmkoli způsobem podílí na celkovém smluvním plnění dodavatele vůči společnosti GJW Praha spol. s r.o.

 Na základě těchto skutečností tvoří kodex dodavatele nedílnou součást každého smluvního vztahu mezi společností GJW Praha spol. s r.o. jako odběratelem/objednatelem a jejími dodavateli, a to s tím důsledkem, že závazky dodavatele dle tohoto kodexu dodavatele jsou součástí jeho celkových závazků a povinností podle příslušné smlouvy.

  • v návaznosti na to doporučujeme zveřejnit v plném rozsahu celý dokument: Kodex chování dodavatelů společnosti GJW Praha spol. s r.o.
  • do vlastní dokumentace CMS doporučujeme zatím nezasahovat a dokumentaci v tomto směru aktualizovat až poté, co společně dokončíme přílohu Katalogu compliance rizik.