Vnitřní oznamovací systém společnosti GJW Praha spol. s r.o.

Naše společnost GJW Praha spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele stavebních výkonů a prací pro veřejnou železniční síť v České republice. Ve všech směrech naší podnikatelské činnosti je společnost budována v souladu se všemi právními požadavky a současně i na všeobecně respektovaných etických hodnotách a zásadách chování.

V těchto souvislostech společnost GJW Praha spol. s r.o. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla s účinností od 1. srpna 2023 samostatný vnitřní oznamovací systém, který umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání u společnosti GJW Praha spol. s r.o., o kterém se oznamovatel  dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost.

Ke splnění všech povinností, které naší společnosti jako povinnému subjektu Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, jsme zavedly příslušný interní proces pro oznamování protiprávního jednání a přijali příslušná interní opatření, která jsou upravena v Interní směrnici o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti GJW Praha spol. s r.o.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti tímto na našich webových stránkách níže uveřejňujeme způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, a to jako souhrnné:

Současně s tím níže uveřejňujeme a dotčeným skupinám subjektů údajů takto poskytujeme povinné informace a poučení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):