gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Zvýšení rychlosti v úseku Cheb - Františkovy Lázně

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
Termín realizace: listopad 2004 - květen 2005
Celková cena díla: 82 027 tis. Kč

 

Rekonstrukce železničního spodku a svršku zajistila normový stav, odstranění pomalé jízdy 20 km/hod a zavedení traťové rychlosti 60 km/hod, s kolejovými úpravami na možné zavedení rychlosti 90 km/hod. V rámci stavby byla dále provedena úprava trakčního vedení, nová hydroizolace mostu v km 68.884, nové odvodnění trati a související úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty a provozní soubory:

SO 11 Železniční svršek - byl realizován z nových kolejnic tv. S49 na železobetonových pražcích SB8 s tuhým podkladnicovým uložením. Celý úsek byl svařen a upraven jako bezstyková kolej. Nové koleje lože bylo zřízeno v tloušťce min. 350 mm pod spodní úložnou plochu pražce. Výběhy před a za mostními objekty v km 68.376, 68.884, 69.237 byly provedeny s použitím dřevěných pražců v délce 6m. Dřevěné pražce jsou rovněž na viaduktu v km 73,120 v celé délce a v místech železničních (polních ) přejezdů.
SO 12 Železniční spodek - ve dvou úsecích pod štěrkovým ložem tl. 350 mm byla zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm - 300 mm, následuje výztužná geomříž a na upravené zemní pláni je umístěna separační geotextilie. V dalších dvou úsecích je pod štěrkovým ložem tl. 350 mm zřízena kontrukční vrstva zs štěrkodrti tl. 200 mm, následuje výztužná geomříž, dále separační geotextilie a na zemní pláni konstrukční vrstva z mechanicky zpevněného kameniva v tl. 300 mm.
SO 13 Rekonstrukce přejezdů  - byly zrekonstruovány přejezdy v km 70.070, 70.795 a 71.605, ve všech případech se jedná o křižování s polními cestami. Konstrukce přejezdové vozovky je tvořena železobetonovými přejezdovými panelů 2 x 3m, tj. délka přejezdu 6m. V místě osazení konstrukce je vloženo kolejové pole s dřevěnými pražci v délce 12,5m. Železniční spodek je odvodněn a voda svedena do podélných trativodů.
SO 14 Mosty - na železničním mostu v km 68.884 byla provedena nová hydroizolace kamenné klenby mostu včetně odvodnění. V souvislosti s návrhem traťové rychlosti na 90 km/hod bylo na mostě upraveno převýšení a zrekonstruováno přímé upevnění.
SO 15 Úpravy elektrických zařízení a TV - stávající trakční vedení bylo dotčeno jednak úpravami odvodnění železniční pláně a jednak úpravou polohy osy koleje. 11 kusů trakčních podpěr bylo postaveno nově.  V celém úseku byla provedena výšková i směrová regulace  TV a vyměněno 33 ks konzol. Kabelová vedení k pohonům odpojovačů NP1 a NP11 v neutrálním poli u ŽST Cheb byla rekonstruována.
PS 01 Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - proběhly demontáže a zpětné montáže sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, které bylo dotčeno stavebními úpravami železničního spodku a svršku. Jedná se o venkovní zařízení u vjezdových kolejí do ŽST Cheb a Františkovy Lázně.
PS 02 Ochrana DK - byly provedeny úpravy sdělovacího dálkového kabelu v návaznosti na činnosti spojené s rekonstrukcí železničního svršku a spodku. V rámci zajištění ochrany kabelu bylo nutno realizovat na dvou místech jeho přeložky, tj. v km 69,215 – 69,517 a v km 72,800 – 73,006.

 

Fotogalerie