gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Objednatel: SSŽ, a. s.
Termín realizace: červen až září 2005
Celková cena díla: 13 878 tis. Kč

 

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce kolejí č.1 a č.2 v úseku km 0,347033 – km 0,527409 na Sokolovské ulici. Sokolovská ulice je v řešeném úseku městská komunikace, která slouží automobilovému a tramvajovému provozu. Tramvajový pás je zvýšený a je umístěn uprostřed komunikace. V řešeném úseku se vyskytuje zastávka U Svobodárny.

Stávající konstrukce z velkoplošných panelů uložených na živičném podkladu se vytěžila na úroveň zemní pláně a nahradila se konstrukcí s betonovými pražci.

 

Na úseku se nacházeli 3 typy navrhované konstrukce s betonovými pražci:

  • se zatravněným krytem délky cca 41 m
  • betonovou dlažbou v nástupištích a přechodech délky 105 m
  • betonovou dlažbou v přejezdech v celkové šíři 31,5 m

 

Na zemní plání se postupně zřídili podkladní vrstvy ze štěrkodrtě 0-63, na kterou se mezi betonové opěrné prvky tvaru L, položila antivibrační rohož a ta se zasypala štěrkem frakce 32-63. Na této vrstvě se pak zřídila vyrovnávací vrstva štěrku frakce 16-32, která se pak použila i pro vyplnění mezipražcových prostorů a pro podbití kolejí. V místech kde nebylo dosáhnuto min. modulu přetvárnosti, se prováděla sanace podloží odtěžením 0,20 m tlusté vrstvy pláně a nahrazovala se vrství štěrkodrtě, pod kterou se rozprostřela separační textilie, a geomříž. V celé délce úseku bylo provedeno odvodnění zemní pláně pomocí trativodu, který byl pomocí šachet zaústěn do místní kanalizace. Tramvajový rošt byl zřízen z betonových pražců TB 93 a žlábkových kolejnic NT1 s upevněním Ortec. Podél stojiny kolejnic se osadili příslušné tlumící bokovnice podle odpovídajícího typu zřízené konstrukce. Na zastávce byl zřízen prosklený přístřešek a osazeno zábradlí se skleněnou výplní.

V souběhu s rekonstrukcí tramvajové tratě byla prováděna oprava inženýrských sítí a oprava sousedících komunikací. Dobrou koordinací všech zhotovitelů a včasným řešením problémových situací, se však dosáhlo zdárného dokončení celé akce v určeném termínu a v odpovídající kvalitě při dodržení podmínek bezpečnosti, ochrany zdraví a s ohledem na eliminování dopadů na životního prostředí.

Fotogalerie