gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Objednatel: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, org. složka
Termín realizace: září 2005 - říjen 2008
Cena díla: 241 649 070,- Kč

 

Traťový úsek Červenka – Zábřeh na Moravě leží na spojovacím rameni mezi I. a II. železničním tranzitním koridorem a samotná stavba „Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě“ je součástí III. Tranzitního koridoru. Konečným cílem modernizace bylo vytvořit technické podmínky pro rychlost do 160 km/hod, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu a dosažení kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti (třída zatížení D4 - UIC tj. 22,5t nápravového tlaku) a prostorové průchodnosti (průjezdný průřez odpovídající ložné míře UIC - GC). V době před zahájením stvaby na většině sledovaných míst hluková zátěž z železničního provozu převyšovala přípustné hodnoty. Pro posouzení tohoto i výhledového stavu byla zpracována „Hluková studie“. V průběhu zpracování projektové dokumentace stavby docházelo ze strany ochránců životního prostředí k výraznému ovlivňování technického řešení včetně stavebních postupů tak, aby vliv stavby na životní prostředí byl nejen po dokončení, ale i v průběhu modernizačních úprav co nejmenší. Navržené řešení zohledňuje umístění stavby v CHKO Litovelské Pomoraví a CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Pro celou stavbu proběhlo biologické hodnocení a hodnocení „Vlivu stavby na životní prostředí - EIA“. Byl posouzen i vliv stavby na soustavu NATURA 2000 s tím, že stavby nemá negativní dopady na lokality zde zařazené.

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 33-16-01 Žst. Moravičany, železniční spodek
SO 33-17-01 Žst. Moravičany, olomoucké zhlaví, lichá skupina
SO 33-17-02 Žst.Moravičany, olomoucké zhlaví, sudá skupina
SO 33-17-03 Žst. Moravičany, hlavní kolej č.1
SO 33-17-04 Žst. Moravičany, hlavní kolej č.2
SO 33-17-05 Žst. Moravičany, staniční koleje, lichá skupina
SO 33-17-06 Žst. Moravičany, staniční koleje, sudá skupina
SO 33-17-07 Žst. Moravičany, zábřežské zhlaví, lichá skupina
SO 33-17-08 Žst. Moravičany, zábřežské zhlaví, sudá skupina
SO 33-17-09 Žst. Moravičany, přechody
SO 36-17-01 Mohelnice - Lukavice, traťová kolej č.1
SO 36-19-08 Most km 49,934
SO 38-17-01 Lukavice - Zábřeh, traťová kolej č.1

 

Fotogalerie